Семінар 12: Народи Африки в останній третині ХІХ – на поч. ХХ ст. – 6 год

Заняття 1

1. Завершення територіального поділу Африки між імперіалістичними державами. Організація системи управління колоніями.

2. Форми, методи експлуатації африканських колоній та їх інтеграція до світового капіталістичного господарства.

3. Зміни в соціально – економічному розвитку та соціально – класовій структурі народів Африки.

Теми індивідуальних навчально – дослідних завдань:

1. Англо – французькі протиріччя в Африці.

2. Особливості формування буржуазії в країнах Африки.

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть таблицю "Завершення територіального поділу Африки імперіалістичними державами " :

Країни Заходу Рік завоювання Країни Африки
назва територія Кількість населення

2. Використовуючи джерела та літературу складіть таблицю "Колоніальні володіння провідних країн Заходу в 1870 – 1913 рр. "

Країни
Площа (млн. Км2 Населення (млн. чол.) Площа населення Площа Населення

3. Порівняйте англійську і французьку систему управління африканськими колоніями, знайдіть спільні та відмінні риси і запишіть в конспект.

4. Які нові форми і методи експлуатації колоній з'явились в кінці ХІХ ст.? Чим вони відрізняються від епохи домонополістичного капіталізму ?

5. В чому проявилась інтеграція африканських колоній західних країн до світового капіталістичного ринку?

6. Які зміни відбулися в соціально – класовій структурі країн Тропічної Африки в кін. ХІХ ст. ?

Заняття 2 –3

1. Антиколоніальна і національна – визвольна боротьба народів Африки: причини, характер, вплив традицій на нові явища.

2. Становлення ідеології національного визволення та африканських суспільних організацій.

3. Регіональні особливості антиколоніальної боротьби африканських народів:

а) повстання махдістів в Судані;

б) визвольна війна зулусів, матебела і машона.

4. Боротьба Ефіопії за незалежність і суверенітет.

5. Політичний та соціально – економічний розвиток Ліберії.

6. Південна Африка в останній третині ХІХ – на поч. ХХ ст., англійська і бурська експансія, англо - бурські війни і утворення Південно - Африканського Союзу, нові форми антиколоніального протесту.Теми індивідуальних навчально – дослідних завдань:

1. Співвідношення традиційних та нових форм антиколоніальної боротьби африканських народів в кін ХІХ – на поч. ХХ ст.

2. Політична ситуація на півдні Африки в перше десятиріччя ХХст.

3. Створення та діяльність Африканського національного конгресу.

Завдання для самостійної роботи:

1.Використовуючи джерела та літературу, складіть таблицю " Антиколоніальна національно – визвольна боротьба народів Тропічної і Південної Африки в останній третині ХІХ - на поч. ХХ ст." :

Рік Країни Африки Форма боротьби Проти якої країни Результати

2. Які традиційні форми антиколоніальної боротьби використовували африканські народи?

3.Розкрийте характерні риси буржуазно – національного руху, які з'явилися на півночі і півдні африканського континенту.

4. Як впливала дія кланових та релігійних традицій на антиколоніальну боротьбу африканських народів?

5. Що було спільного в ідеології національного визволення в народів Західної, Східної і Тропічної Африки?

6. Розкрийте основні погляди ідеологів африканського націоналізму ( С. Кроутера, Дж. Хортона, Ед. Бхайдена ).

7. Проаналізуйте причини повстання в Судані та устрій держави махдістів.

8. Розкрийте суть і значення реформ ефіопського імператора Менеліка ІІ.

9. Чому Італія зазнала поразки у війні з Ефіопією в кін ХІХ ст.?

10. Проаналізуйте особливості політичного устрою Ліберії. Яка причини внутрішньополітичної боротьби?11. В чому проявився розвиток капіталістичної промисловості в Південній Африці в останній третині ХІХ ст.?

12. Проаналізуйте зміни етнічного складу населення Південної Африки.

13.Які зміни відбулися в соціальній структурі Півдня Африки на рубежі ХІХ – на поч. ХХст.?

14. Які нові форми антиколоніальної боротьби з'явилися в Південній Африці на поч. ХХст.?

15. Розкрийте діяльність Індійського національного конгресу і М. Ганді в Південній Африці.

Джерела та література:

Африка: цивилизация и современный мир: Круглый стол // МЭМО. – 1992. - №1.

Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т.2. – М., 1998.

Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

Всемирная история: В 24 т. Т. 10 – 24. – Минск, 1996 – 1997.

Давидсон А.Б. Южная Африка: Становление сил протеста. 1870 – 1924. – М., 1972.

Зарождение идеологии национально – освободительного движения (ХІХ - начало ХХ в.): Очерки по истории общественной мысли народов Востока. – М., 1973.

История Африки в ХIX - начале ХХ в. – М., 1984.

История дипломатии: В 5т. Т.2. – М., 1963.

История национально – освободительной борьбы народов Африки в новое время. – М., 1976.

Риттяр Е.А. Зулус Чака. – М., 1991.

Широпова Г. К. Колониальная система // Восток. – 1995. - №6.

Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и " современного". – М., 1984.


6957269326641925.html
6957283650408539.html
    PR.RU™