Пояснення до форми 412

1. Картка призначена для обліку наявності якісного (технічного) стану й інших характеристик систем газопостачання. Вона є також звітним документом щодо наявності, приймання, передавання і зміни якісного (технічного) стану цих систем за звітний період.

2. Картка складається: у КЕВ, КЕЧ району, територіальному КЕУ, ГоловКЕУ ЗС України, що ведуть облік у відповідності з цим Керівництвом. У кожному з цих органів (крім ГоловКЕУ ЗС України) картка складається в двох примірниках: перший надається начальнику вищого органу квартирно-експлуатаційної служби, другий залишається в органі, що склав картку. У ГоловКЕУ ЗС України картка складається в одному примірнику.

3. У КЕВ, КЕЧ району картка складається на підставі даних індивідуальних карток обліку (форми 410, 411 додаток 1 до цього Керівництва) шляхом підсумовування значень їх відповідних реквізитів-підстав у розділах I, II. В інших органах вона складається на підставі даних зведених карток обліку (форма 412, додаток 1 до цього Керівництва), отриманих від нижчих органів квартирно-експлуатаційної служби.

4. Записи в змістовній частині картки здійснюються за такими правилами:

реквізитами-ознаками в графі 2 окремими рядками послідовно записуються:

у КЕВ, КЕЧ району та у ГоловКЕУ ЗС України, що ведуть облік у відповідності з цим Керівництвом – найменування кожного гарнізону і номера розташованих у ньому військових містечок;

у територіальному КЕУ – найменування кожної КЕВ, КЕЧ району і гарнізонів, що нею обслуговуються;

у ГоловКЕУ ЗС України – найменування кожного з’єднання, що знаходиться на його забезпеченні, а також КЕВ, КЕЧ районів, що входять у його склад;

підсумки в картці підводяться: в КЕВ, КЕЧ району і у ГоловКЕУ ЗС України, які ведуть облік у відповідності з цим Керівництвом – за кожний гарнізон і в цілому за КЕВ, КЕЧ району, ГоловКЕУ ЗС України; у територіальному КЕУ – за кожну КЕВ, КЕЧ району та у цілому за з’єднання; у ГоловКЕУ ЗС України – за кожний підзвітний орган і в цілому за ЗС України.

Продовження додатка 1

Стандарт 210х297 Форма 413, аркуш 1
ІНДІВІДУАЛЬНА КАРТКА № ___ ОБЛІКУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
№ аркуша Реєстраційний № № документа Дата документа № військового містечка Гарнізон КЕВ, КЕЧ району Тер. КЕУ Військова частина
Дата вводу до експлуатації
І. Характеристика системи водопостачання
№№ пп Найменування показників Значення показника Підстава для внесення змін
дата запису
Розрахункова витрата питної води в системі, тис.м3./рік
Кількість споживаної питної води (всього), тис.м3/рік
у тому числі :
від міської мережі або мереж інших відомств, тис.м3/рік
від власних артезіанських свердловин, тис.м3/рік
від поверхневих та інших джерел, тис.м3/рік
від інших джерел підвозом, тис.м3/рік
Витрата води питної якості (всього), тис.м3/рік
у тому числі:
для господарсько-побутових потреб, тис.м3/рік
для виробничих потреб, тис.м3/рік
для миття техніки, тис.м3/рік
для поливання, тис.м3/рік
для інших власних потреб, тис.м3/рік
для потреб інших міністерств, відомств, тис.м3/рік
Кількість споживаної непитної води (всього), тис.м3/рік
у тому числі:
Продовження додатка 1 Зворотний бік аркуша 1
для виробничих потреб, тис.м3/рік
для миття техніки, тис.м3/рік
для поливання, тис.м3/рік
для інших власних потреб, тис.м3/рік
Витрата незаражуючих речовин (всього), т/рік у тому числі:
хлорного вапна, т/рік
гипохлориду натрію, т/рік
кухонної солі, т/рік
Довжина зовнішніх мереж (всього), км
у тому числі з труб:
сталевих, км
чавунних, км
асбестоцементних, км
залізо-бетонних, км
пластикових (ПХВ), км
Кількість колодязів та камер (всього), од.
Кількість споруд (комплексів) очистки, знезаражування тощо, од.
Пропускна спроможність комплексів споруд очистки, знезаражування, тис.м3/доб.
Кількість підземних резервуарів питної води, од.
Кількість водонапірних веж, од.
Кількість артезіанських свердловин,од.
Кількість водонасосних станцій (всього), од.
у тому числі :
1-го підйому (з врахуванням насосних над артсведловинами), од.
2-го підйому, од.
Кількість автоматизованих водонасосних станцій, од.
Кількість пожежних водойм, од.
Вартість зовнішніх мереж та споруд (всього), тис.грн
у тому числі обладнання, тис.грн

Продовження додатка 1

Стандарт 210х297 Форма 413, аркуш 2
ІІ. Характеристика встановленого обладнання за термінами експлуатації
№№ пп Найменування обладнання Кількість за термінами експлуатації, од.
до 5 років до 10 років до 15 років до 20 років понад 20 років
Насоси (всього), од.
у тому числі:
горизонтальні і секційні (типу Д, АД, НДВ, НДС, МС, ЦНС тощо), од.
консольні (типу К, КМ, ЦНШ тощо), од.
із них:
марки 1,5К-6 (К-8/18, К50-32-125), од.
марки 2К-6 (К-20/30, К65-50-160), од.
марки 3К-6 (К-45/55, К80-50-200), од.
марки 3К-9 (К-90/20, К80-50-160), од.
марки 4К-8 (К-90/55, К100-65-200), од.
інші, од.
артезіанські та глибинні (типу АП, ЕПЛ, ЕПН, ЕЦВ, АТН тощо), од.
із них:
6-дюймові, од.
8-дюймові, од.
10-дюймові, од.
інші, од.
вихреві (типу В, ВС,СЦВ і т.і.), од.
із них:
марки 1,5В-1,3М (1,5ВС-1,3М), од.
Компресори (для ерліфтних установок та дозуючих пристроїв), од.
Продовження додатка 1 Продовження форми 413 аркуша 2
Безбаштові установки (повітряні баки), од.
Бактерицидні установки, од.
Дозатори рідкого хлору (типу ЛОНИИ), од.
Автоматичні станції управління насосними агрегатами (всього), од.
у тому числі марки АС-1Н, од.
Інше обладнання та устаткування, од.
у тому числі

ІІІ. Технічні характеристики артезіанських свердловин

№ по генплану Рік буріння Діаметр обсадної труби, мм Глибина, м Дебит, м3/год Тип фільтра Вартість свердловини, тис.грн
свердловина рівня води максимально допустимий фактичний
статичного динамічного
Загальна вартість артсвердловини, тис.грн

ІV. Технічні дані артезіанських насосів

№ свердловини по генплану Насоси Електродвигуни
рік встановлення насосів тип продуктивність, м3/год напір, мПа (кгС/см2) тип потужність, кВт частота обертання, об/хв
Загальна вартість артезіанських насосів, тис.грн

Продовження додатка 1

Стандарт 210х297 Форма 413, аркуш 3
V. Технічні дані насосних станцій
№ насосної по генплану Тип станції, ступінь її автоматизації, рік будівництва Продуктивність, м3/год Загальна вартість станції з обладнанням, тис.грн Встановлене обладнання
марка обладнання рік встановлення продуктивність, м3/год напір, мПа (кгС/см2) електродвигун вартість, тис.грн
тип потужність, кВт частота обертання, об/хв
Всього Всього
VI. Технічні дані комплексів (споруд) очистки, знезаражування та обробки води
№ насосної по генплану Найменування споруд та обладнання, тип, рік будівництва Пропускна спроможність, тис.м3/ доб. Загальна вартість споруди з обладнанням, тис.грн Встановлене обладнання
марка обладнання рік встановлення продуктивність, м3/год напір, мПа (кгС/см2) електродвигун вартість, тис.грн
тип потужність, кВт частота обертання, об/хв
Всього Всього

Продовження додатка 1 Зворотний бік аркуша 3
VII. Технічні дані зовнішньої мережі
№№ пп Матеріал труб Діаметр, мм Довжина, км
Всього
Вартість зовнішньої мережі, тис.грн
VIII. Технічні дані споруд зовнішньої мережі (водонапірні вежі, камери, резервуари, переходи, водозабори та ін.)
№№ пп Найменування споруд Рік будівництва Матеріал споруди Основні розміри споруд (висота, діаметр, ємкість та ін.), м Вартість, тис.грн
Всього

Продовження додатка 1

Стандарт 210х297 Форма 413, аркуш 4

IX. Відомості про витрати на ремонт

№№ пп Найменування обладнання та системи водопостачання Одиниця виміру Кількість Рік встановлення Дані про витрати на ремонт, тис.грн
20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р.

Начальник КЕВ, КЕЧ району ______________________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

Картку склав ____________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище)

Продовження додатка 1


6959934048141662.html
6960002360399648.html
    PR.RU™